Podmínky služby

Podmínky služby

1.Úvod: Freemeteo je internetová stránka, která zprostředkovává informace meteorologického charakteru. Poskytuje předpovědi počasí a související služby, jako například individuální předpovědi nebo upozornění zasílaná uživatelům prostřednictvím elektronické pošty. Přístup na Freemeteo je v současnosti pro všechny uživatele zdarma. Do budoucna si ovšem Freemeteo vyhrazuje právo na změnu podmínek přístupu na internetovou stránku a změnu podmínek poskytování služeb. V takovém případě bude Freemeteo informovat všechny zaregistrované uživatele a umožní jim si služby Freemeteo předplatit. Freemeteo si výslovně vyhrazuje právo měnit, opravovat nebo nepokračovat v jakémkoli prvku nebo celku internetové stránky, včetně – ale ne výhradně - obsahu, časového rozvrhu dostupnosti a vybavení potřebného k přístupu nebo k použití stránky.

2.Autorská práva: Tato internetová stránka obsahuje materiál, ochranné známky a další data, která jsou chráněna autorským právem. Pod tato data spadá také – ale ne výhradně – text, software, fotografie a grafika. Freemeteo je výhradním vlastníkem tohoto materiálu a všech autorských a vlastnických práv z toho vyplývajících. Všechno tato práva jsou zde výslovně vyhrazena. S výjimkou případu vytvoření záložní kopie části obsahu stránky pro čistě osobní potřebu, a aniž by byla odstraněna informace o původu materiálu, je uživatelům zakázáno prodávat, kopírovat, modifikovat, reprodukovat, znovu publikovat, publikovat na internetu, šířit nebo distribuovat materiál Freemeteo v jakékoli jeho podobě, jeho části nebo celku bez předchozího výslovného písemného povolení Freemeteo.

3.Zřeknutí se zodpovědnosti:

A. Uživatelé vysloveně souhlasí, že používají stránku Freemeteo z vlastní iniciativy a že přebírají zodpovědnost za rizika, která mohou být s jejím používáním spojená. Freemeteo, její pobočky a dodavatelé služeb nezaručují, že na internetové stránce nebude docházet k přerušením, že se na ní nebudou vyskytovat chyby, nebo že chyby budou pokaždé odstraněny. Rovněž Freemeteo nepřebírá žádnou záruku za výsledky vyplývající z používání této stránky, za informace zde poskytnuté, především co do jejich přesnosti nebo věrohodnosti, jakož ani za žádnou další zde poskytovanou službu.

B. Informace a služby Freemeteo jsou poskytovány na principu „tak, jak jsou“, bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo domnělé, včetně – ale ne výhradně - záruky názvu, informací, služeb nebo produktů, které jsou poskytovány prostřednictvím Freemeteo; bez domnělé záruky obchodovatelnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu nebo neporušení zákona.

C. Informace, které jsou obsaženy na internetové stránce, nebudou vykládány jako rady nebo popudy k vykonání nebo nevykonání určitého činu. Freemeteo není zodpovědná za způsob, kterým si uživatelé jeho stránky vyloží informace na ní obsažené, ani za činy, které se uživatelé nebo širší veřejnost rozhodnou vykonat na základě informací z této stránky získaných.

D. Freemeteo neponese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu nebo zranění, které by vzniklo jako následek přerušení, chyby, nepřesnosti, opravy či zrušení služby; za neúspěšný výkon nebo nevýkon, za zpoždění či selhání přenosu, selhání komunikačních sítí, za přenos počítačových virů na uživatele stránky Freemeteo po jejím navštívení nebo po navštívení jiné stránky, na kterou Freemeteo odkazuje; za zcizení nebo zničení nebo neautorizovaný přístupu, změnu nebo neoprávněné použití souboru, ať už toto vznikne z porušení smlouvy, z nedbalosti nebo z jakéhokoli jiné příčiny. Toto prohlášení o omezené zodpovědnosti zahrnuje a vztahuje se i na jakoukoli škodu vzniklou ze stahování materiálu umístěném na Freemeteo nebo na jiné stránce na ní odkázané.

E. Toto zřeknutí se zodpovědnosti je aplikovatelné na všechny informace a služby, které uživatelé této stránky získají formou prostého navštívení stránky nebo formou individuální žádosti (včetně – ale ne výhradně – individualizovaných předpovědí počasí a upozornění zasílaných elektronickou poštou).

4.Zasílání upozornění prostřednictvím elektronické pošty (E-mailu): V okamžiku registrace uživatele do služby Freemeteo „zasílání upozornění prostřednictvím elektronické pošty“ vyjadřuje uživatel své přání stát se adresátem zasílaných upozornění v době do sedmi (7) dnů od okamžiku registrace. Informace, produkty a služby jsou poskytovány na principu „tak, jak jsou“, v závislosti na jejich dostupnosti, a mohou být poskytovány nepravidelně, se sníženou frekvencí nebo s opakovanými přerušeními. Freemeteo si vyhrazuje právo kdykoli přerušit nebo ukončit registraci uživatelů pro zasílání upozornění prostřednictvím elektronické pošty a to bez bližšího upozornění nebo vysvětlení. Na obsah zpráv elektronické pošty zasílaných uživatelům Freemeteo se vztahují všechna práva spojená se zákonem o duchovním vlastnictví, včetně autorského práva, a tato práva náleží Freemeteo. Tato práva jsou zde výslovně vyhrazena.

5.Vybavení: Je výhradní zodpovědností uživatele opatřit si a udržovat veškeré vybavení, jež je nutné pro přístup a používání této stránky (např. telefonní linku, počítačový hardware atd.). Nicméně si Freemeteo vyhrazuje právo na změnu vybavení, které je k přístupu a používání stránky nutné, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Veškeré náklady na poplatky třetím stranám (např. poplatky poskytovatelům internetových služeb atp.), které umožňují přístup a používání této stránky, ponese uživatel.

6.Odkaz na jiné internetové stránky: Freemeteo obsahuje odkazy na jiné internetové stránky. Freemeteo nevykonává a nepřísluší jí vykonávat jakoukoli kontrolu disponibility, obsahu, osobních dat, možných porušení zákona v oblasti autorského práva, kvality a kvantity informací a služeb na těchto odkazovaných stránkách poskytovaných. S jakýmkoli problémem, jenž by vyvstal v průběhu navštívení nebo použití těchto odkazovaných internetových stránek, se uživatel musí obrátit na tyto odkazované internetové stránky. Freemeteo se v žádném případě nehlásí k ani nenese zodpovědnost za obsah těchto odkazovaných internetových stránek.

7.Inzerce: Freemeteo umisťuje na své stránky inzertní materiál a její stránky často obsahují odkazy na domovské stránky inzerenta. Freemeteo nevykonává a nepřísluší jí vykonávat jakoukoli kontrolu obsahu těchto inzercí, bannerů (reklamních pruhů), pop-ups, zákona o ochraně osobních údajů nebo možného porušení zákona v oblasti autorského práva. S jakýmkoli problémem, jenž by vyvstal v průběhu navštívení nebo použití těchto odkazovaných internetových stránek, se uživatel musí obrátit přímo na tyto inzerenty. Freemeteo se v žádném případě neztotožňuje s ani nenese zodpovědnost za obsah inzercí, které se na stránce vyskytují, ani za obsah internetových stránek inzerentů. Rovněž Freemeteo nenese zodpovědnost za komunikaci uživatele s jakoukoli třetí stranou – poskytovatelem služeb inzerovaných prostřednictvím stránky Freemeteo nebo odkazovaných na stránkách Freemeteo, ani za jakoukoli obchodní dohodu, jež může z této komunikace vzejít.

8.Obsah třetí strany: Freemeteo může zveřejňovat informace, data, texty, grafická znázornění zaslaná jejími uživateli. Zodpovědnost za takto veřejně zpřístupněný nebo individuálně zaslaný materiál tak zůstává výhradně zodpovědností jeho původce-majitele. Freemeteo se tak zbavuje jakékoli zodpovědnosti za jakoukoli chybu nebo/a nedostatek, který tento materiál může obsahovat, a za škodu, kterou uživatel může utrpět následkem používání tohoto materiálu. Freemeteo rovněž nenese žádnou zodpovědnost za jakýkoli obscénní, vulgární nebo nemravný materiál zveřejněný uživateli, ani za jakýkoli materiál, který by mohl být považován za urážlivý, hanlivý, porušující zákon o soukromí a veřejnosti, soukromí ohrožující, porušující zákon o ochraně osobních dat nebo jinak nezákonný; a uživatelé zde vyjadřují svůj souhlas s tím, že tento materiál nebudou zveřejňovat. Rovněž Freemeteo nenese zodpovědnost za jakýkoli materiál uveřejněný nebo šířený jeho uživateli, který by podněcoval k chování vedoucímu k naplnění podstaty trestného činu, k občanskoprávní odpovědnosti nebo k jinému porušení zákona. Uživatelé této internetové stránky jsou si vědomi a uznávají mezinárodní charakter internetu a souhlasí s tím, že budou respektovat a dodržovat etická pravidla konkrétní (své) země.

9.Dohled: Freemeteo má právo podle vlastního uvážení odmítnout uveřejnění nebo odstranění materiálu vyskytujícího ho se na jejích stránkách. Freemeteo má právo odstranit jakýkoli materiál, o kterém sama usoudí, že porušuje tyto podmínky požívání (tuto smlouvu) nebo že je jinak nevyhovující.

10.Odškodnění: Uživatelé se zavazují, že nebudou napadat, způsobovat škody nebo ztráty Freemeteo a jejímu majiteli, zaměstnancům, pobočkám a agentům, a že nepoškodí Freemeteo jakýmikoli a všemi nároky, činy, požadavky, škodami, zodpovědnostmi, ztrátami a výdaji (včetně výdajů za právnické poplatky), které by mohly vzniknout jako následek jejich používání této stránky.

11.Ochrana dat: Z praktických důvodů (zjednodušení služby uživateli) může být v jistých případech na uživateli vyžadováno, aby poskytl osobní údaje. Tyto informace budou použity Freemeteo a Freemeteo nebude dále předávat tyto informace třetím stranám. Pro detailnější informace ohledně používání a nakládání s těmito informacemi vás odkazujeme k textu „Prohlášení o ochraně osobních dat (Privacy Statement)“.

12.Změny podmínek: Freemeteo má právo kdykoli změnit nebo modifikovat tyto podmínky a předpisy, které se vztahují na používání této stránky, v jeho částech nebo celku, bez nutného předcházejícího upozornění. Používání této internetové stránky po změně nebo modifikaci podmínek používání bude považováno za vyjádření souhlasu s těmto změnami ze strany jejích uživatelů.

13.Různé: Tyto podmínky používání představují úplnou smlouvu mezi zainteresovanými stranami ohledně používání stránky Freemeteo a nahrazují veškeré dosavadní či předešlé písemné nebo ústní dohody, jejichž je tato záležitost předmětem. Žádné zřeknutí se zodpovědnosti za porušení nebo nerespektování těchto podmínek jakékoli ze zainteresovaných stran nebude považováno za zřeknutí se zodpovědnosti porušení či nerespektování těchto podmínek v minulosti nebo budoucnosti. Názvy uvedené u jednotlivých bodů těchto podmínek jsou použity z ryze praktických důvodů a v žádném případě neovlivňují výklad těchto podmínek používání.

14.Rozpojitelnost (dělitelnost) smlouvy: V případě, že se některý článek této smlouvy (podmínek používání) stane nezákonným, neplatným nebo neaplikovatelným na soudní pravomoc, neovlivní se tím zákonnost, platnost a vymahatelnost stejnou soudní pravomocí jakéhokoli a všech ostatních článků této smlouvy.

15.Jazyk: Originální jazyk této smlouvy (podmínek požívání) je angličtina. V případě nesrovnalostí mezi anglickým textem a jeho překladem do jakéhokoli jazyka je rozhodující anglická verze.

16.Aplikovatelná legislativa – soudní pravomoc: Tato smlouva (tyto podmínky používání) musí být vykládána a interpretována v souladu s řeckou a evropskou legislativou a je předmětem soudní pravomoci výhradně Athénského soudu (Dikastiria tis Athinas) v Řecku.